The Imperial Iranian Anthem

Salam-e Shahanshahi


The National Anthem

Ey Iran

Pedar